Trang chủ > Công cụ hay

Đếm ngược ngày cho học sinh, sinh viên

Công cụ đếm ngược còn bao nhiêu ngày nữa đến nghỉ hè, đi học lại, ngày thành lập đoàn 26/2 (ngày cắm trại), ngày nhà giáo việt nam 20/11,...

Mục lục
1. Nghỉ hè
Lưu ý: Hệ thống chọn ngày 01/06 là ngày bắt đầu nghỉ hè theo quy định chung, tuy nhiên ở mỗi địa phương sẽ có ngày nghỉ hè khác nhau có thể trước hoặc sau ngày 01/06 không quá 1 tháng.
2. Đi học lại (ngày khai giảng)
Lưu ý: Hệ thống chọn ngày 05/06 là ngày khai giảng năm học mới theo quy định chung, tuy nhiên ở mỗi địa phương sẽ có ngày khai giảng khác nhau có thể trước hoặc sau ngày 05/09 không quá 1 tháng.
3. Ngày thành lập đoàn 26/3 (Ngày cắm trại)
4. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11